دموی خدمات

جلسه فنی نیازمندی
تدوين شناسنامه فنی و دستورالعمل‌های استاندارد نگهداری و تعمیرات به همراه برنامه زمانی بازرسی ہر اساس استانداردهای نگهداری و تعمیرات برای هر یک از ماشین آلات ممیزی و کنترل کیفی تندات فني و در صورت نیاز...
1
جلسه فنی نیازمندی
تدوين شناسنامه فنی و دستورالعمل‌های استاندارد نگهداری و تعمیرات به همراه برنامه زمانی بازرسی ہر اساس استانداردهای نگهداری و تعمیرات برای هر یک از ماشین آلات ممیزی و کنترل کیفی تندات فني و در صورت نیاز...
2
جلسه فنی نیازمندی
تدوين شناسنامه فنی و دستورالعمل‌های استاندارد نگهداری و تعمیرات به همراه برنامه زمانی بازرسی ہر اساس استانداردهای نگهداری و تعمیرات برای هر یک از ماشین آلات ممیزی و کنترل کیفی تندات فني و در صورت نیاز...
3
جلسه فنی نیازمندی
تدوين شناسنامه فنی و دستورالعمل‌های استاندارد نگهداری و تعمیرات به همراه برنامه زمانی بازرسی ہر اساس استانداردهای نگهداری و تعمیرات برای هر یک از ماشین آلات ممیزی و کنترل کیفی تندات فني و در صورت نیاز...
4
جلسه فنی نیازمندی
تدوين شناسنامه فنی و دستورالعمل‌های استاندارد نگهداری و تعمیرات به همراه برنامه زمانی بازرسی ہر اساس استانداردهای نگهداری و تعمیرات برای هر یک از ماشین آلات ممیزی و کنترل کیفی تندات فني و در صورت نیاز...
5
جلسه فنی نیازمندی
تدوين شناسنامه فنی و دستورالعمل‌های استاندارد نگهداری و تعمیرات به همراه برنامه زمانی بازرسی ہر اساس استانداردهای نگهداری و تعمیرات برای هر یک از ماشین آلات ممیزی و کنترل کیفی تندات فني و در صورت نیاز...
1
جلسه فنی نیازمندی
تدوين شناسنامه فنی و دستورالعمل‌های استاندارد نگهداری و تعمیرات به همراه برنامه زمانی بازرسی ہر اساس استانداردهای نگهداری و تعمیرات برای هر یک از ماشین آلات ممیزی و کنترل کیفی تندات فني و در صورت نیاز...
2
جلسه فنی نیازمندی
تدوين شناسنامه فنی و دستورالعمل‌های استاندارد نگهداری و تعمیرات به همراه برنامه زمانی بازرسی ہر اساس استانداردهای نگهداری و تعمیرات برای هر یک از ماشین آلات ممیزی و کنترل کیفی تندات فني و در صورت نیاز...
3
جلسه فنی نیازمندی
تدوين شناسنامه فنی و دستورالعمل‌های استاندارد نگهداری و تعمیرات به همراه برنامه زمانی بازرسی ہر اساس استانداردهای نگهداری و تعمیرات برای هر یک از ماشین آلات ممیزی و کنترل کیفی تندات فني و در صورت نیاز...
4
جلسه فنی نیازمندی
تدوين شناسنامه فنی و دستورالعمل‌های استاندارد نگهداری و تعمیرات به همراه برنامه زمانی بازرسی ہر اساس استانداردهای نگهداری و تعمیرات برای هر یک از ماشین آلات ممیزی و کنترل کیفی تندات فني و در صورت نیاز...
1
جلسه فنی نیازمندی
تدوين شناسنامه فنی و دستورالعمل‌های استاندارد نگهداری و تعمیرات به همراه برنامه زمانی بازرسی ہر اساس استانداردهای نگهداری و تعمیرات برای هر یک از ماشین آلات ممیزی و کنترل کیفی تندات فني و در صورت نیاز...
2
جلسه فنی نیازمندی
تدوين شناسنامه فنی و دستورالعمل‌های استاندارد نگهداری و تعمیرات به همراه برنامه زمانی بازرسی ہر اساس استانداردهای نگهداری و تعمیرات برای هر یک از ماشین آلات ممیزی و کنترل کیفی تندات فني و در صورت نیاز...
3
جلسه فنی نیازمندی
تدوين شناسنامه فنی و دستورالعمل‌های استاندارد نگهداری و تعمیرات به همراه برنامه زمانی بازرسی ہر اساس استانداردهای نگهداری و تعمیرات برای هر یک از ماشین آلات ممیزی و کنترل کیفی تندات فني و در صورت نیاز...
4