شرح خدمات پایش وضعیت مبتنی بر آنالیز روغن

• ممیزی و ارزیابی برنامه روانکاری موجود و ارایه راهکارهایی به منظور کاهش مصرف روانکار.

• تهیه و تدوین دستور العمل های استاندارد روانکاری برای هر یک از ماشین آلات.

• ارائه تحلیل و تعیین حدود هشدار و خطر برای ماشین آلات براساس نتایج آنالیز روغن.

• ارائه تحلیل بمنظور ارتباط نتایج آنالیز روغن با حالات خرابی ماشین آلات.

• مشاوره در زمینه تعیین و دست یابی به سطوح تمیزی مناسب براساس استاندارد بمنظور افزایش عمر ماشین آلات.

• ممیزی کامل وضعیت روانکاری بمنظور حصول اطمینان از بهینه بودن روانکار مورد استفاده و بازه های روانکاری و ارائه پیشنهادات کامل جهت تغییر نوع روانکار و یا بازه های روانکاری با هدف دستیابی به مزایای فنی و اقتصادی.

• مشاوره در خصوص تعیین محل های مناسب نمونه گیری هریک از ماشین آلات.
.