شرح خدمات پایش وضعیت مبتنی بر آنالیز ارتعاشات

اجرای کامل برنامه برای مدت مشخص شامل چند مرحله داده برداری توسط پیمانکار با رعایت جزئیات ذیل :
• تعیین محل اندازه گیری بر روی کلیه تجهیزات تحت پایش و مارک زدن آنها (براساس استاندارد ISO 10816)
• انجام داده برداری به صورت روتین
• ارزیابی اطلاعات اندازه گیری شده که شامل :
o تحلیل دامنه مقدار کلی ارتعاشات بر حسب mm/s
o طیف فرکانسی ارتعاش بر حسب mm/s (قرائت واحد شتاب با توجه به نیاز)
o سیگنال زمانی ارتعاش بر حسب mm/s
o دامنه Bearing Condition بر حسب شتاب و نشانگر وضعیت یاتاقان است.
o طیف فرکانسی Envelope بر حسب شتاب جهت تشخیص عیوب یاتاقان و چرخ دنده ها.
• اعلام موارد غیر عادی ارتعاشات در دو سطح آلارم و تریپ به کارفرما در اسرع وقت.
• ارایه گزارش روتین تحلیلی شامل وضعیت کلی ماشین آلات ، جزئیات تحلیل های انجام شده و پیشنهاد راهکارهای لازم برای رفع عیب.
• ارزیابی اطلاعات جمع آوری شده ، تهیه و ارسال گزارش¬های تفصیلی روتین.
• بالانس دینامیک فن در محل
• ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص خرید دستگاه، استقرار برنامه پایش وضعیت و آموزش پرسنل