مشاوره و آموزش های مورد نیاز بمنظور برنامه ریزی و مدیریت جامع فرایند نگهداری و تعمیرات

 • تدوین شناسنامه فنی و دستورالعمل های استاندارد نگهداری و تعمیرات به همراه برنامه زمانی بازرسی به ازای هریک از ماشین آلات
 • ممیزی و کنترل کیفی مستندات فنی و در صورت نیاز انجام اصلاحات لازم
 • تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد نت و پایش آنها
 • اولویت بندی ماشین آلات بر اساس معیارهای ایمنی ، زیست محیطی ، قابلیت تعمیر ، نرخ خرابی و …
 • تجزیه و تحلیل توقفات و ارایه نقشه راه جهت کاهش موثر آنها
 • تجزیه و تحلیل ریشه ای خرابی ماشین آلات و ارایه راه حلی به منظور پیشگیری از تکرار
 • ممیزی برنامه نگهداری و تعمیرات و معرفی نقاط بهبود
 • مشاوره در زمینه انتخاب و پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات
 • ارایه شاخص هایی جهت ارزیابی و اثربخشی CMMS
 • ارزیابی اقتصادی فرایند نگهداری و تعمیرات شامل بودجه بندی نت و محاسبه هزینه های فرصت از دست رفته تولید
 • برنامه ریزی تعمیرات اساسی و نظارت بر روند اجرای آن