فهرست دوره های آموزشی

•اصول برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات پیش گیرانه(PM) سطح مقدماتی و پیشرفته

•اصول روانکاری تجهیزات و آشنایی با مبانی آنالیز روغن

•اصول و مبانی آنالیز ارتعاشات و عیب یابی تجهیزات دوارسطح مقدماتی و پیشرفته

•آشنایی با یاتاقان های صنعتی، نصب، نگهداری و تعمیرات آن ها

•آشنایی با اصول انالیز جریان الکتروموتورها و عیب یابی آن ها

•آشنایی با اصول ترموگرافی